Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

platné od 1.9.2023

I. Vymezení základních pojmů

HS se rozumí společnost Happy Snack s.r.o. se sídlem Bousovská 735/6, Kbely, 197 00 Praha 9/146, IČO 05998565, zapsaná u Městského soudu v Praze dne 11. dubna 2017 pod spisovou značkou C 307207.
Školním automatem se rozumí prodejní automat umístěný ve škole, jehož prostřednictvím se provádí prodej zboží a také výdej zboží, které není předmětem prodeje (zboží v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, provozovaný schváleným žadatelem COME vending s.r.o., Masarykova tř. 342/39, 746 01 Opava, IČO: 47666960, dále jen Školní projekt).
Kartou
 se rozumí předplacená karta, tzv. Happykarta, vydaná HS, s uvedením čísla karty a hesla, určená k výdeji zboží ze školního automatu a platbám za zboží, které je předmětem prodeje.
Školou se rozumí školské zařízení, kam dochází držitel Karty a kde je umístěn Školní automat.
Kartový účet je účet Karty, kde lze provádět osobní nastavení Karty a sledovat Transakce. Ke Kartovému účtu se lze přihlásit prostřednictvím Aplikace nebo Uveřejněného odkazu na webových stránkách HS.
Aplikací se rozumí mobilní aplikace Happysnack ® na platformách Android a iOS, která slouží k přihlášení ke Kartovému účtu.
Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta vydána.
Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za zboží.
Smlouvou se rozumí Rámcová dohoda o prodejích, resp. bezplatnému výdeji zboží v rámci Školního projektu.
Uveřejnit znamená poskytnout či zpřístupnit informace nebo dokumenty některým z následujících způsobů: 
a) zveřejněním na webových stránkách: www.happysnack.cz;
b) zveřejněním v Aplikaci;
c) zveřejněním v prostorách Školy;
d) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou HS jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany;
e) elektronicky, a to zasláním do příslušné e-mailové schránky nebo datové schránky;
Všeobecné obchodní podmínky znamenají Všeobecné obchodní podmínky společnosti HS v platném znění.
Sazebníkem se rozumí sazebník poplatků za poskytování služeb HS, spojených s vydáváním a užíváním Karty. Sazebník HS Uveřejňuje zde.

II. Obecná ustanovení

1. HS vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Karta je vydána ve škole k tomu zmocněnou osobou.

3. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti.

4. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty a heslo.

III. Vydání Karty

1. Smlouva je s Držitelem Karty uzavřena obdržením Karty pro bezplatný výdej zboží v rámci Školního projektu nebo prvním nabitím pro prodej ostatního zboží. Při nabíjení Karty je nutno dodržet všechny podmínky uvedené na samotné Kartě. Nedodržením těchto podmínek, zejména ve vztahu k přesnému uvádění variabilního symbolu platby, nedojde k aktivaci Karty a je nutno provést reklamaci, na jejímž základě dojde k identifikaci platby a následné aktivaci Karty.

2. Vydaná Karta je vlastnictvím Držitele karty.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Karty jsou platné vždy po dobu daného školního roku, maximálně však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku s možností prodloužení o další školní rok, pokud Držitel karty projeví o toto zájem dobitím kreditu.

4. Zájmem o automatické prodloužení se považuje dobití kreditu na Kartu v minimální nominální hodnotě 10 Kč. Kredit musí být připsán na Kartu v době od 1.7. do 30.11., jinak bude Smlouva ukončena uplynutím doby, na kterou byla uzavřena – tedy k 30.11. kalendářního roku.

IV.  Používání Karty

1. Karta je určena výhradně k výdeji zboží ve Školním automatu a platbám za zboží, které je předmětem prodeje.

2. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty s Transakcí se rozumí vložení Karty do čtečky Školního automatu, vybrání konkrétního zboží a potvrzením této objednávky ve Školním automatu.

3. Transakce jsou on-line zaúčtovány na vrub účtu vedeného ke Kartě způsobem zveřejněným dle článku I.

4. Držitel Karty může využívat webový odkaz nebo Aplikaci za účelem vstupu ke Kartovému účtu.

5. HS má právo kdykoliv a bez jakýchkoli následků zablokovat Kartu:
a) z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty;
b) pokud o to Držitel Karty nebo jeho zákonný zástupce požádá.

V. Doručování, reklamace

1. Sdělení, dokumenty a instrukce vyměňované mezi HS a Držitelem Karty jsou doručovány osobně prostřednictvím zmocněného zaměstnance Školy nebo jiným dohodnutým bezpečným způsobem.

2. Pokud Držitel Karty nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu Karty. Reklamační nárok se uplatňuje písemnou formou na Uveřejněnou e-mailovou adresu. O reklamaci je HS povinno rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace.

3. V případě oprávněné reklamace bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu.

VI. Zajištění ochrany a bezpečnosti

1. Držitel Karty je povinen:
a) chránit Kartu před ztrátou či odcizením, 
b) zamezit zneužití Karty,

2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, je Držitel povinen si kartu sám zablokovat ve svém Kartovém účtu, nebo o tom okamžitě informovat HS prostřednictvím Uveřejněné e-mailové adresy nebo prostřednictvím pověřeného zaměstnance Školy.

3. Po blokaci Karty vydá novou Kartu pověřený zaměstnanec Školy.
Kredit z původní karty lze převést na novou kartu ve svém Kartovém účtu. Lze také zaslat žádost o převod na Uveřejněnou e-mailovou adresu. V takovém případě lze kredit převést na novou Kartu pouze po ověření, že původní Karta patřila stejnému Držiteli nové Karty.

VII. Změna Podmínek a Sazebníku

HS může kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním.

VIII. Informace o osobních údajích dle GDPR

HS zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR). Nařízení GDPR přiznává v souvislosti s ochranou osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze podrobněji přečíst zde.

IX. Ukončení smluvního vztahu a závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah zaniká ukončením platnosti Karty.
Před tímto ukončením je Držitel Karty povinen vyčerpat zůstatek peněžních prostředků ve zboží nabízeném k prodeji ve Školním automatu, neboť ukončením smluvního vztahu zbývající peněžní prostředky propadají a HS nevyplácí za nevyčerpané peněžní prostředky žádnou náhradu.

2. Veškeré závazky mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy.

3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2023.

Sazebník

Poplatek za převod kreditu při ztrátě kartyzdarma
Aktivace nové karty po prvním nabití
Prvním nabitím se rozumí:
– bezhotovostní nabití kreditu
– převod kreditu ze staré karty
10 Kč
Manipulační poplatek za vratku na běžný účet25 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH.
Platnost od 1. 9. 2023