Ochrana osobních údajů

Společnost Happy Snack  s.r.o. se sídlem Bousovská 735/6, Kbely, 197 00 Praha 9/146, IČO 05998565, zapsaná u Městského soudu v Praze dne 11. dubna 2017 pod spisovou značkou C 307207, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.happysnack.czwww.come.cz, Internetového portálu IPCA v rámci projektu Happysnack® Brejky a mobilní aplikace Happysnack ® a Brejky informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva a jak je můžete uplatnit.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese .

Rozsah zpracování osobních údajů

V rámci realizace školních projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, projektu Happysnack® (školní automat na zdravou svačinku) a projektu Brejky mohou být sbírány tyto osobní údaje:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) název školy / společnosti,
c) adresa nebo sídlo školy / společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

Osobní údaje žáků (jméno a příjmení), které zástupci smluvních škol vkládají do Internetového portálu IPCA (pro výdej karet Happysnack® a Brejky), jsou pro nás anonymizovány.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. v rámci realizace školních projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol dle nařízení č.74/2017 Sb. a dalších platných předpisů, a/nebo projektu Happysnack® a Brejky. Na našich webových stránkách www.happysnack.cz a www.come.cz používáme pouze metriky Google Analytics, což je náš oprávněný zájem za účely marketingu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat žádost na e-mail  nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení, nebo změnit své nastavení v účtu pro karty Happysnack® a Brejky po přihlášení do sekce Můj účet na webové stránce  https://happysnack.cz/prihlaseni-do-happysnacku/ nebo v mobilních aplikacích Happysnack® a Brejky.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům a státním orgánům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  • státním orgánům, zejména pak Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a jiným státním institucím pro potřeby realizace školních projektů
  • externí advokátní kanceláři;
  • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • schválenému žadateli, společnosti COME vending s.r.o., se sídlem Masarykova tř.342/39, 746 01 Opava, IČO: 47666960 za účelem realizace školních projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou dále vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete s žádostí na e-mailové adrese  s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána. Nebo ji zašlete z Vaší datové schránky do naší datové schránky pigwa2d, popř. dopisem s vlastnoručním podpisem na naši korespondenční adresu uvedenou v záhlaví tohoto memoranda.

V žádosti uveďte:

a) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
b) O výkon, jakého práva žádáte – viz popis práv subjektu osobních údajů
c) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
d) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o Vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady odmítnout žádosti vyhovět.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.
Aktualizace provedena dne 1.9.2023