Pravidla soutěže “Kalendář Happysnack pro rok 2024“ (dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení
1.1. Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže “Kalendář Happysnack pro rok 2024“  – motto „KRESLÍME SLOVA“ (dále jen „soutěž“) v rámci projektu Happysnack, provozovaný společností Happy Snack s.r.o., se sídlem Bousovská 735/6, Kbely, 197 00 Praha 9/146, IČO 05998565, zapsaná u Městského soudu v Praze dne 11. dubna 2017 pod spisovou značkou C 307207 (dále jen „Organizátor“).
1.2. Znění Pravidel je zveřejněno na internetových stránkách www.happysnack.cz. V případě jakýchkoliv rozporů ve znění Pravidel je vždy rozhodující znění Pravidel na www.happysnack.cz.
1.3. Soutěž probíhá v od 26. 9. 2023 do 10. 10. 2023  (dále též jen „doba trvání soutěže“).
1.4. Soutěž probíhá na území České republiky a je určena pouze pro školy, zapojené do projektu Happysnack, a to v období a za podmínek stanovených těmito Pravidly.
1.5. Do soutěže mohou být zařazeny pouze práce, zaslané v řádném termínu a řádné kvalitě na e-mail (dále též jen „Práce“). Prací se rozumí tematicky zaměřený nakreslený nebo namalovaný obrázek, určený pro umístění ve stolním kalendáři pro rok 2024. Požadavky: Obrázek musí být nakreslen ve čtverci, text musí být umístěn pod obrázkem, nikoli v obrázku samotném (V obrázku může být pouze, pokud je to součástí jeho ztvárnění). Formát zaslaného obrázku – jpg.

1.6. Téma námětu Práce je: „KRESLÍME SLOVA“ – Vyber si své nejoblíbenější přísloví nebo citát a nakresli obrázek, který říká to samé, ale může být i jinak. Může to být veselý, inspirující nebo trošku hlubší obrázek – jak jen chceš!“

1.7. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook / Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku / Instagramu.

II. Průběh soutěže a její principy

2.1. Účastníkem soutěže se stávají automaticky všichni žáci škol, které jsou přihlášeny do projektu Happysnack, nicméně účast na soutěži je dobrovolná. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří mají zájem o účast v soutěži. Tito jednotlivci (dále jako „Autoři“) ale musí oznámit zájem na soutěži nejpozději v poslední den trvání soutěže zasláním naskenované Práce na e-mail . E-mail musí obsahovat fotografii /sken Práce v nejvyšší možné kvalitě ve formátu .jpg, v textu zprávy jméno a příjmení, věk nebo třída Autora, název základní školy. Lze využít podklad pro zaslání obrázku, která je ke stažení na www.hapypsnack.cz.

2.2. Všechny práce budou publikovány na facebookovém profilu https://www.facebook.com/happysnack.cz v samostatném albu (bude vám na něj po zveřejnění odeslán odkaz) a/nebo na instagramu https://www.instagram.com/happysnack.cz/ a lze jim dávat Like nebo srdíčko.

2.3. Principem soutěže je dodat vlastní Práci vhodnou pro umístění do stolního kalendáře Happysnack 2024. Hodnotit se bude z 70% jeho zpracování a vhodnost pro použití do kalendáře Happysnack 2023 a z 30% počet lajků nebo srdíček na sociálních sítích. Maximálně bude vybráno 53 motivů.

2.4. Zasláním obrázku se projevuje souhlas s publikací díla v kalendáři a na ostatních marketingových materiálech Organizátora s postoupením všech autorských práv k Práci Organizátorovi soutěže.

2.5. Autoři vybraných Prací budou odměněni následujícím způsobem: Autor získá 2 stolní kalendáře, svačinový boxík se zdravými produkty a kredit v hodnotě 100 Kč na předplacenou kartičku Happysnack do školního automatu na zdravou svačinku.

2.6. Autoři vybraných prací budou informováni o výhře na facebookových, instagramových a internetových stránkách Organizátora a dále pak telefonicky, osobně, e-mailem nebo kontaktováním ve zprávách u facebookového / instagramového profilu účastníka. Pokud bude chtít účastník soutěže převzít odměnu, sdělí v rámci kontaktu Organizátorovi požadované údaje pro svou identifikaci.  V případě, že výherce nebude ochoten sdělit identifikační údaje nebo nebude‐li možné přes snahu Organizátora kontaktovat výherce popř. pokud se výherce nepřihlásí o odměnu do 14‐ti dnů od odeslání první výzvy, ztrácí výherce nárok na odměnu, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení odměny. Odměna pak propadá ve prospěch Organizátora soutěže.
2.7. Výherce má právo se bez uvedení důvodu vzdát odměny. V takovém případě ztrácí výherce nárok na odměnu, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení odměny. Odměna pak propadá ve prospěch Organizátora soutěže.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli odměnu, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Organizátor si v případě porušení Pravidel soutěže či podezření z porušení Pravidel Soutěže dále vyhrazuje právo neudělit kteroukoli nebo i žádnou z výher. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
3.2. Na jakékoliv ceny či odměny v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či odměny obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.
3.3. Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě převzetí jeho odměny mohou být Organizátorem či třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže Organizátorem a pro marketingové nebo jiné obchodní účely Organizátora.
3.4. Poskytne‐li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení produktů a služeb účastníkům, a to po dobu neurčitou. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže (včetně doručení odměny) podílet. Sdělením údajů vyjadřuje účastník soutěže souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání odměny a za účelem nabízení obchodu nebo služeb Organizátora a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, v rámci vyhlášení výsledků soutěže či pro jiné marketingové nebo obchodní účely. Nařízení GDPR přiznává v souvislosti s ochranou osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze podrobněji přečíst zde. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, je si však vědom, že to může mít vliv na případnou nedoručitelnost jeho odměny.
3.5. Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako odměna v těchto Pravidlech, nejsou předmětem odměny a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
3.6. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit Pravidla či nahradit odměnu jinými odměnami obdobné hodnoty. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.happysnack.cz. Změna Pravidel nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

Happy Snack s.r.o., provozovatel projektu Happysnack
Datum I. vydání 26.9.2023, Praha